យើងផ្តល់ផលិតកម្ម

ការកាត់បន្លែ និងផ្លែឈើ ការសម្អាត ការសម្ងួត ការតម្រៀប និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀត។

Jiangsu Ligong Fruit and Vegetable Machinery Co., Ltd. Chengze Xinghua ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1997 ហើយបានឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍន៍បីដំណាក់កាល៖ រោងចក្រ Xinghua Vegetable Dehydration Machinery, Xinghua Ligong Vegetable Machinery Co., Ltd. និង Jiangsu Ligong Fruit and Vegetable Machinery ខូអិលធីឌី
ច្រើនទៀត

តោះផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកទាំងអស់គ្នា ចូលរួមជាមួយពួកយើងឥឡូវនេះ